top of page

สมัครเรียน :REGISTRATION

facebookheading.jpg

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

 

 • ระดับอนุบาล                              - เตรียมอนุบาล

                                                        - อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3

 

 • ระดับประถมศึกษา                     - ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

 • ระดับมัธยมศึกษา                      - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

ระดับอนุบาล 

 • เตรียมอนุบาล                           - รับตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป

 

 • อนุบาล 1                                  - รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป

 

 • อนุบาล 2                                  - รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป

 

 • อนุบาล 3                                  - รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป

 

ระดับประถมศึกษา

 

 • ประถมศึกษาปีที่ 1                    - รับตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป หรือผ่านระดับชั้นอนุบาล

 • ประถมศึกษาปีที่ 2                    - รับตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป /ผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • ประถมศึกษาปีที่ 3                    - รับตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป /ผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • ประถมศึกษาปีที่ 4                    - รับตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป /ผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • ประถมศึกษาปีที่ 5                    - รับตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป /ผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประถมศึกษาปีที่ 6                    - รับตั้งแต่อายุ 11 ปีขึ้นไป /ผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

 •  มัธยมศึกษาปีที่ 1                    - สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

 •  มัธยมศึกษาปีที่ 2                    - ผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา

 •  มัธยมศึกษาปีที่ 3                    - ผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา

 •  มัธยมศึกษาปีที่ 4                    - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

 •  มัธยมศึกษาปีที่ 5                    - ผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา

 •  มัธยมศึกษาปีที่ 6                    - ผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 มีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา

 

การรับสมัคร     

 

1. ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครโดยไม่จำเป็นต้องนำนักเรียนมาด้วย

2. หลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย

    2.1 สำเนาสูติบัตร

    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของบุคคลต่อไปนี้ ได้แก่ นักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง)

    2.3 สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

    2.4 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป

    2.5 หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

** สำเนาเอกสารทุกใบ กรุณาเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ

 

         - ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1 (ไม่ต้องมีหลักฐานการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น)

         - ชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3  สมุดประเมินผล หรือสมุดประเมินพัฒนาการ(ถ้ามี)

         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สำเนาสมุดประเมินผล ใบรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7)

         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 เอกสารประเมินผล ปพ.1, ปพ.4 หน้า 6, ปพ.8, ปพ.9 ใบรับรองการเป็นนักเรียน ( ปพ.7)

         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เอกสารประเมินผล ปพ.1, ปพ.4 หน้า 6, ปพ.8, ปพ.9 ใบรับรองการเป็นนักเรียน ( ปพ.7)

bottom of page