top of page

​ACADEMICS

การเรียนการสอนของนิภาศิริ ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21


           ในปัจจุบันโลกของเรากำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากศตวรรษก่อนหรือศตวรรษที่ 20 มายังศตวรรษที่ 21 นี้คงไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขจาก 20 มาเป็น 21เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีหรือระบบบางอย่างของสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างมากมาย ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะผลพวงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้ยุคนี้เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร และความรู้มหาศาล ดังนั้นในยุคนี้จึงไม่ต้องการเด็กที่มีความรู้เยอะหรือท่องจำความรู้ได้มาก เพราะข้อมูลหรือความรู้เหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน จำอย่างไรก็ไม่มีวันหมด อีกทั้งความรู้ที่จดจำได้ในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ในวันหน้า แต่ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องการเด็กใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้และทักษะการใช้ชีวิต

 

​            จากกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นโดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) จะเห็นได้ว่าในโลกศตวรรษที่ 21 นั้น นอกจากสาระวิชาหลักๆ ที่เด็กจะต้องได้รับการสอนแล้ว เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ที่สำคัญของโลกศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง เด็กควรจะต้องเรียนรู้แนวคิดอื่นๆที่สำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย จิตสำนึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ และความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญอีก 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทำงาน

 

 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โลกภายนอกกำลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ แต่ทักษะ ความรู้ หรือแนวคิดที่จำเป็นต่างๆกลับไม่ได้ถูกเน้นในสถาบันการศึกษาที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันในการสร้างคนอย่างเป็นจริงเป็นจัง เราจึงจำเป็นต้องหันกลับมามองหรือไม่ว่า เกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาของประเทศไทย การจัดการศึกษาควรจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และถ้าต้องเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
 
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี- สฤษดิ์วงศ์ ได้ชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงนั้น ควรเป็นการปฏิรูปกระบวนทัศน์ ซึ่งกระบวนทัศน์แบบใหม่นี้ ต้องให้ความสำคัญกับ กระบวนการเรียนรู้ มากกว่าความรู้ และครูต้องไม่ใช่ผู้มอบความรู้ แต่ต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็ก ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดที่โรงเรียนนิภาศิริได้นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปดังกล่าว


​            

bottom of page