สมัครเรียน :REGISTRATION

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

 

 • ระดับอนุบาล                                                - เตรียมอนุบาล

                                                                           - อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3

 

 • ระดับประถมศึกษา                                        - ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

 • ระดับมัธยมศึกษา                                         - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

ระดับอนุบาล 

 • เตรียมอนุบาล                                              - รับตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป

 

 • อนุบาล 1                                                     - รับตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป

 

 • อนุบาล 2                                                     - รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป

 

 • อนุบาล 3                                                     - รับตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป

 

ระดับประถมศึกษา

 

 • ประถมศึกษาปีที่ 1                                         - รับตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป หรือผ่านระดับชั้นอนุบาล

 

 • ประถมศึกษาปีที่ 2                                         - รับตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป หรือผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 • ประถมศึกษาปีที่ 3                                         - รับตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป หรือผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

ระดับมัธยมศึกษา

 

     - สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

 

การยื่นใบสมัคร

 

1. สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่งานรับสมัครนักเรียน พร้อมทราบวัน / เวลา ทดสอบและสัมภาษณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

 

     ทั้งนี้ โรงเรียนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งวัน / เวลาทดสอบและสัมภาษณ์หลังจากได้รับใบสมัคร

 

การรับสมัคร     

 

1. ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครโดยไม่จำเป็นต้องนำนักเรียนมาด้วย

2. หลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย

    2.1 สำเนาสูติบัตร

    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของบุคคลต่อไปนี้ ได้แก่ นักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง)

    2.3 สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

    2.4 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป

    2.5 รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป

    2.6 รูปถ่ายบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป (สำหรับใช้ติดบัตรรับนักเรียน)

    2.7 หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

** สำเนาเอกสารทุกใบ กรุณาเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ

 

         - ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1 (ไม่ต้องมีหลักฐานการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น)

         - ชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3  สมุดประเมินผลหรือสมุดประเมินพัฒนาการ(ถ้ามี)

         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สำเนาสมุดประเมินผล ใบรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7)

         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 เอกสารประเมินผล ปพ.1, ปพ.4 หน้า 6, ปพ.8, ปพ.9 ใบรับรองการเป็นนักเรียน ( ปพ.7)

         © 2019 by Nipasiri School THAILAND

 • w-facebook